3 ROČNÁ ZÁRUKA MASTER

Úvod 3 ROČNÁ ZÁRUKA MASTER

3 ročná záruka MASTER

 

3 ročná záruka MASTERPodmienky pre poskytnutie 3 ročnej predĺženej (limitovanej) záruky

 

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok spoločnosti MASTER, na ktorý je poskytovaná predĺžená (limitovaná) záruka 3 roky. Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúce podmienky :

 

 1. Spoločnosť MASTER ručí za bezchybné fungovanie výrobku od dátumu predaja za podmienok, že bolo zariadenie používané k určenému účelu v súlade s návodom na použitie.
 1. V prípade zistenia akejkoľvek vady na výrobku odporúčame, aby ste sa obrátili na autorizovaný servis.

Zoznam autorizovaných servisov nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: autorizovaný servis

 1. Podmienkou pre získanie 3 ročnej limitovanej predĺženej záruky je registrácia výrobku behom 30 dní od jeho zakúpenia na našich webových stránkach: https://www.danthermgroup.com/en-gb/master/warranty
 1. Doklad o kúpe uschovajte po celú dobu platnosti záruky, tj. po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia výrobku.
 1. Počas prvého roku poskytuje MASTER štandardné záručné podmienky.
 1. V priebehu druhého a tretieho roku po zakúpení výrobku máte nárok na získanie náhradných dielov zdarma od autorizovaného servisu. OPRAVU MUSÍ VŽDY VYKONAŤ AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO. NÁHRADNÉ DIELY BUDÚ POSKYTNUTÉ ZDARMA A NEBUDÚ VÁM ÚČTOVANÉ. ZAPLATÍTE LEN NÁKLADY PRÁCE SPOJENEJ S OPRAVOU.

Prosím, skontrolujte, ktoré  diely spadajú do limitovanej predĺženej 3 ročnej záruky u Vášho výrobku: https://www.danthermgroup.com/en-gb/master/warranty

 1. Vašou povinnosťou je dodať výrobok na Vaše vlastné náklady do autorizovaného servisného strediska. Prosím dbajte na to, aby bol výrobok dostatočne chránený proti poškodeniu počas prepravy.
 1. Na výrobky poškodené počas prepravy sa záruka spoločnosti MASTER nevzťahuje.
 1. Vyčistenie výrobku nespadá do záručnej opravy. Čistenie výrobku bude účtované každým jednotlivým autorizovaným servisom v súlade s jeho platným cenníkom.
 1. Predlžená limitovaná 3 ročná záruka sa nevzťahuje:
  • Na akékoľvek mechanické poškodenie spôsobené užívateľom alebo poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.
  • Na poškodenie alebo vady z titulu:
   • nedostatočného alebo nevhodného uskladnenia výrobku,
   • neznalosti alebo poškodenia výrobku vinou užívateľa, vady spôsobené nesprávnym používaním zo strany užívateľa,
   • vyššou mocou (elektrické poškodenie, požiar, povodeň, poliatie tekutinami atd.),
   • nesprávneho zostavenia alebo montáže, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie,
   • použitie nevhodných prostriedkov a komponentov pri údržbe,
   • opravy prevedené užívateľom alebo inou neautorizovanou osobou,
   • prevedenie úpravy alebo zmeny výrobku,
   • prechodného prepätia alebo poklesu napätia, pripojenie k nesprávnemu zdroju napätia alebo zasiahnutie bleskom, - poškodenie vodou.
  • Na komponenty podliehajúce bežnému opotrebovaniu počas prevádzky ako napríklad trysky, palivové a vzduchové filtre, žiarovky atd.
 1. Spoločnosť MASTER informuje, že vykovanie akejkoľvek opravy neautorizovaným servisom alebo zásah do výrobku predstavujú nebezpečenstvo straty záruky. V prípade, že autorizovaný servis zistí, že na zariadení bola vykonaná akákoľvek oprava, zákazník stráca všetky záručné práva na výrobok MASTER.
 1. Pre zaistenie záručných povinností je spoločnosť MASTER oprávnená priamo alebo prostredníctvom autorizovanej servisnej siete zhromažďovať a spracovávať osobné údaje užívateľov nevyhnutné  pre vykonávanie záručných opráv. Podrobnú informáciu o našich Zásadách ochrany osobných údajov môžete získať v našej centrále v Poľsku, Gadki a na našich webových stránkach: https://www.danthermgroup.com/en-gb/privacy-policy
 1. Akékoľvek pochybnosti alebo otázky týkajúce sa limitovanej 3 ročnej záruky môžete zaslať na našu e-mailovú adresu:

master.warranty@dantherm.com

Copyright 2014 - 2024 © www.sbmt.sk