Ochrana osobných údajov

Úvod OBCHODNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKYOchrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov /GDPR /


 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Prevádzkovateľ eshopu:


SBM Trade s.r.o.. so sídlom Šebastovská 12221/4, 080 06  IČO: 43 957 749  (ďalej len „my),

email: info@sbmt.sk,   tel.: 0905 212 489

Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

 

Naša spoločnosť spracúva nasledovné údaje:

 

Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, adresa doručenia,  požívateľské meno.

Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, číslo účtu, IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas registrácie.

( Pri nákupe bez registrácie nebudeme spracúvať Vaše používateľské meno, dátum a čas registrácie) 

Pri elektronickom obchode spracúvame Vaše fakturačné a dodacie údaje a údaje o nákupoch za účelom spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky,  doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

Pri nákupe s registráciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie v e-shope spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Pri zakliknutí políčka „ Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov  Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

     Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme Vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

 Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme Vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v e-shope a na účely marketingu je dobrovoľné.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, ale musíme ich zdieľať s našimi sprostredkovateľmi a príjemcami za náklade osobitných zákonov (daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov).

 

Našimi sprostredkovateľmi sú:

-       Kuriérska spoločnosť  Slovak Parcel Service s.r.o.

-       Distribučná spoločnost – Slovenská pošta, a.s.

-       Poskytovatelia IT služieb

-       Externý poskytovateľ účtovníckych služieb

-       Heureka Shopping s.r.o. (zasielanie dotazníkov spokojnosti)

 

    Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií  a súhlas s registráciou v e-shope  môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu info@sbmt.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním. 

 

Na základe žiadosti máte právo získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Na základe žiadosti máte právo na opravu Vami nesprávne uvedených osobných údajov, resp. na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Na základe žiadosti máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Na základe žiadosti máte právo o blokovanie Vašich osobných údajov.

Na základe žiadosti máte právo získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu  info@sbmt.sk.     

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne.

 

Platné od 05.11.2020

Copyright 2014 - 2024 © www.sbmt.sk